"ให้นึกถึงอกเขาอกเรา ก่อนทำก่อนพูดทุกครั้งไป"
          
เสียงธรรม (รวมธรรมะกว่า ๕๐๐ เรื่อง)
 
พระปัญญาพิศาลเถร
(หลวงพ่อทูล     ขิปฺปปญฺโญ)
ชุด อัตโนประวัติหลวงพ่อทูล LPThoon's Autobiography
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2551
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2550
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2549
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2548
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2547
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2546
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2545
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2544
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2543
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2542
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2541
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2540
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2539
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2538
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2537
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2534-2536
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2533
ชุด หลวงพ่อทูล เทศน์ ปี พ.ศ.2530-2532
ชุด มรดกธรรมหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ (LPThoon's AudioBooks)
๑. เกิดมาทำไม 2551
๒. วงเวียนชีวิต 2550
๓. ทำตัวเป็นผ้าขี้ริ้ว 2546
๔. สัปปุริสธรรม 2550
๕. การพิจารณาวัตถุสมบัติ 2544
๖. หลงยึดสิ่งใด ไปเกิดกับสิ่งนั้น 2546
๗. เตรียมพร้อมก่อนตาย 2550
๘. ปฏิเสธ 2551
๙. วิปัสสนาญาณ 2542
   
แชร์