อุบายเจริญปัญญา ปี ๒๕๓๖

 

อุบายปัญญาคือ ข้อคิดข้อเปรียบเทียบ ให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง ตามหลักความเป็นจริง การที่จะทำให้เกิดความเห็นชอบได้นั้น จะต้องใคร่ครวญพิจารณาไปมาด้วยเหตุและผล จนเกิดความแยบคาย นี้เองจะเป็นฐานในการพัฒนาทางปัญญาขั้นสูงต่อไป