อุบายเจริญปัญญา

คำว่า เกิดปัญญา คือ เกิดความเข้าใจในเหตุในผล เกิดความเข้าใจตามหลักความเป็นจริงในสัจธรรม "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" กายเราก็ตกอยู่ใต้กฏของการเปลี่ยนแปลง ใจเราก็มาอาศัยรูปธาตุ ๔ นี้อยู่ชั่วคราว เราจะมายึดติดวัตถุสมบัติอะไรในโลกนี้ ในเมื่อไม่มีอะไรเป็นเรา หรือของของเราอย่างแท้จริง เมื่อยังมีความอยากอยู่ ก็ยังต้องทุกข์ และมาเกิดมาตายกับโลกนี้อยู่ หลักภาวนา คือ การใช้ปัญญาสอนใจตัวเองให้เป็น ต้องคิดพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล เอาความจริงจากสิ่งภายนอกมาเป็นอุบายน้อมสอนใจเรา รวมถึงการฝึกใจเราให้แพ้คนเป็น และเป็นมิตรกับคนทุกคน