อัตโนประวัติโดยพระอาจารย์พ่อทูล

อัตโนประวัติโดยพระอาจารย์พ่อทูล ขิปฺิปปญฺโญ เขียนขึนเพื่อให้คณะลูกศิษย์ ศึกษาความเป็นมาของชีวิตและอุบายการปฏิบัติภาวนาตามแนวปัญญาและสัมมาทิฏฐิ ตั้งแต่สมัยวัยเด็ก บวชเป็นสามเณร บวชบรรพชาและออกธุดงค์ จนถึงการเผยแผ่ธรรมะของหลวงพ่อ