พุทโธ

การปฏิบัติต้องตีความหมายของคำว่าพุทโธให้่ถูกต้อง ไม่ใช่เพียงแค่ว่านึกคำบริกรรมพุทโธแล้ว กิเลสน้อยใหญ่จะหลุดไปจากใจ เกิดความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นมรรคผลนิพพานได้ การปฏิบัติในคำว่าพุทโธยังมีในรูปแบบของการเจริญในวิปัสสนา โดยการใช้ความคิดพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผล จนเกิดปัญญารอบรู้ตามความเป็นจริง ซี่งผู้ปฏิบัติจะได้่ศึกษาในหนังสือเล่มนี้