ชิงช้าสวรรค์

 

...หนังสือเล่มนี้ เป็นธรรมเทศนาของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ที่แสดงไว้ ณ โรงเรียนปานะพันธ์ กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2535 เนื้อหาของธรรมเทศนาครั้งนี้ท่านแสดงแก่ผู้ปฏิบัติที่มุ่งหวังมรรคผลนิพพาน (โยคาวจร) ท่านเน้นถึงเหตุผลว่า ทำไมเราควรปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร ปฏิบัติอย่างไร และผลที่ได้จากการปฏิบัติคืออะไร