คู่มือชาวพุทธ

อธิบายในเรื่องของการให้ทาน และการรักษาศีล ให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา