เหตุให้เกิดทุกข์

ตัณหาและขันธ์ห้า เป็นหลักในการใช้สติปััญญาให้เข้าใจ ต้องตีความหมายให้ถูกตามหลักความเป็นจริง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและความเห็นผิดได้ ต้องใช้สติปัญญามาวิเคราะห์วิจารณ์ให้เกิดความแยบคายอยู่เสมอ จนจิตยอมรับความเป็นจริง หายสงสัย และถอนตัวจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่น