จุดประกายแห่งปัญญา

เรียบเรียงประวัติของพระพุทธเจ้า โดยเน้นถึงแนวการปฏิบัติ และอุบายธรรมที่พระพุทธเจ้าใช้ในการตรัสรู้ ในจุดสำคัญ คือ การลอยถาดทองคำ พระองค์ได้นำเอาถาดทองคำมาเป็นอุบายน้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับใจของพระองค์ นำมาคิดพิจารณาด้วยปัญญา ทำให้พระองค์มีปัญญาเกิดขึ้น ที่เรียกว่า ญาณทัสสนะ รู้เห็นจริงตามความเป็นจริงของโลก และรู้เหตุปัจจัย ที่ทำให้มนุษย์เวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสาม พระองค์จึงได้ใช้ปัญญาที่เกิดขึ้น ในการตัดกระแสความอยาก และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุด เรียกได้ว่า ได้ใช้สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ และสัมมาสังกัปโป การดำริชอบ เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ