จุดประกายแห่งปัญญา

หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ) วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ นำเสนอประวัติ ผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระธรรมคำสอนที่เป็นมรดกธรรมของหลวงพ่อ หลวงพ่อได้ฝากผลงานหนังสือชิ้นสุดท้าย ชื่อว่า "จุดประกายแห่งปัญญา" ท่านได้เรียบเรียงประวัติพระพุทธเจ้าไว้ โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ของพระองค์ อย่างมีเหตุมีผลและชัดเจน