ข้ามกระแส จัดรูปเล่มใหม่

อธิบายอุบายการปฏิบัติในสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา ผู้ปฏิบัติต้องศีกษาในอุบายทั้งสองให้เข้าใจ แล้วนำไปปฏิบัติตามความสามารถของตน เพราะอุบายทั้งสองมีเหตุผลต่อเนื่องกัน จะขาดเสียอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ จำเป็นต้องปฏิบัติสลับกันไป จะเอาอุบายใดขึ้นก่อนก็แล้วแต่จริยนิสัยของผู้ปฏิบัติ