คาถามหาเสน่ห์

 

“นะโม” แปลว่า อ่อนน้อมถ่อมตัว เป็นสิ่งสำคัญที่สังคมต้องการมากที่สุด  การฝึกยอมแพ้เป็น ทำตนเป็นผ้าขี้ริ้ว เป็นตัวบังคับให้ทิฏฐิอ่อนตัวลง หากทำได้ เราจะสบาย ไปไหนก็ไม่มีคนรังเกียจ  
“นะโม” ทางกาย วาจา ใจ  เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติ ให้เกิดขึ้นกับตัวเราให้ได้