ขิปปปัญญานุสรณ์ ฉบับสมบูรณ์

หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ) วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ นำเสนอประวัติ ผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระธรรมคำสอนที่เป็นมรดกธรรมของหลวงพ่อ รวมถึงความทรงจำของลูกศิษย์ที่มีต่อหลวงพ่อ และพยานบุคคลผู้ได้รับผลของการปฏิบัติตามแนวเจริญปัญญาขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งที่พยายามวาดภาพของมหาปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ให้สมบูรณ์ หลังจากการดับขันธ์อย่างกล้าหาญ และเด็ดเดี่ยว