แนวทางปฏิบัติภาวนา

อธิบายวิธีแนวทางปฏิบัติแบบย่อเพื่อให้นักปฏิบัติเข้าใจได้ง่าย มีอุบายการทำสมาธิและอุบายการพิจารณาด้วยปัญญา เพื่อวางพื้นฐานของวิปัสสนาในขั้นต้น สร้างสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ให้มีึความเห็นชอบ และดำริใคร่ครวญตามเหตุและปัจจัยในสัจธรรมตามความเป็นจริง เพื่อให้จิตรู้เห็นจริงตามสภาวธรรม