มารยาท

ในชีวิตประจำวัน มีทั้งการกระทำและคำพูด ที่เรียกว่า “กิริยา” ซึ่งจะมีผลต่อเราและบุคคลที่เราเกี่ยวข้อง  สังคมที่มีอิทธิพลต่อเรา ซึ่งเราจะเพิกเฉยไม่ได้  ฉะนั้น “สัปปุริสธรรม” จึงเป็นหัวใจ เป็นหลักใหญ่ เป็นส่วนกิริยา เป็นมารยาท ที่เราต้องแสดงให้ดีที่สุดต่อบุคคลรอบข้างเรา