แนวทางสู่พระโสดาบัน

 

...หนังสือเล่มนี้ เป็นธรรมเทศนาของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ที่แสดงใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 ซึ่งเป็นคำแนะแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้สนใจเพื่อพัฒนาตัวเองเข้าสู่ความเป็น “อริยะ” คือผู้ประเสริฐหรือผู้ไกลจากกิเลส ซึ่งเป็นจุดเด่นของพระพุทธศาสนา ... หลวงพ่อท่านปรารภอยู่เสมอว่า ฆราวาสก็สามารถปฏิบัติได้ ถ้าทำตามคำแนะนำนี้ ด้วยศรัทธาและความเพียร ก็จะประสบผลสำเร็จ