ปัญญา ๓

ปัญญา ๓ เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้อบรมสั่งสอนแก่พุืทธบริษัท ทรงชี้ให้เห็นว่า ความหลงเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด จึงมีปัญหาเกิดขึ้นที่ตัวเองและสังคมส่วนรวมมากมาย แต่ปัญญาเป็นเครื่องมือที่มีอยู่ประจำตัวมนุษย์ทุกคน ที่สามารถใช้พิจารณาในหลักสัจธรรม จนเกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริง สอนให้เกิดความเห็นถูกขึ้นที่ใจ จึงดับความหลงและเหตุแห่งทุกข์