ปัญญาอบรมใจ

อุบายการปฏิบัติมีอยู่ทุกเวลาและสถานที่ ผู้ปฏิบัติต้องใช้สติปัญญาอบรมใจอยู่เสมอ หนังสือเล่มนี้อธิบายแจกแจงหมวดสัปปุริสธรรม ๗ เป็นอุบายฝึกกาย วาจา ใจ และอธิบายเรื่องกาลามสูตร ๑๐ เป็นหลักวิธีเปลี่ยนความเห็นที่ของใจที่เป็นมานะอัตตา ให้เป็นธรรมาธิปไตย เอาเหตุผลที่เป็นธรรมมาเป็นหลักพิจารณาด้วยปัญญา แล้วฝึกกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปตามหลักความเป็นจริง