ปฏิเสธ

ของทุกอย่างให้ฝึกใจปฏิเสธว่า สิ่งนี้ไม่ใช่ของๆ เราที่แน่นอนตายตัว เป็นสมมติโลก เราจะไม่หลงในสมมติโลกนี้  เราจะปฏิเสธว่า สิ่งนี้เป็นเพียงวัตถุธาตุอาศัยประจำชีวิตหนึ่ง ขณะที่เราเกิดมาเท่านั้น  เมื่อถึงกาลเวลาเราก็ต้องแยกทางจากกันไป...  ที่เราเกิดมากับโลกนี้ เพราะเราไม่เคย “ปฏิเสธ” …
คำว่า “ปล่อยวาง” เราไม่แสดง (อกิริยา) ไม่มีใครรู้  การปล่อยวาง คือ จิตรู้เท่าเห็นจริง  แต่การปฏิบัติภายนอกเราทำหน้าที่ไปตามเดิม (กิริยา) ส่วนอกิริยาเป็นความลับสุดยอดส่วนตัว คือ ใจเราไม่ผูกพันของสิ่งใดๆ