เปลี่ยนความเห็น

พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้จากการเปลี่ยนความเห็นของพระพุทธเจ้า ใช้ปัญญาพิจารณาสร้างความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ใต้กฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นเรา และของของเราอย่างแท้จริง การจะรู้เห็นความชอบธรรมนี้ได้ ต้องรู้เห็นในสติปัญญา และรู้เห็นในเหตุในผลที่เป็นจริง