พบกระแสธรรม จัดรูปเล่มใหม่

อธิบายวิธีพิจารณาทางปัญญาเรียกว่า การเจริญวิปปัสนา เมื่อเริ่มต้นการพิจารณาก็ใช้ปัญญาธรรมดาเป็นพื้นฐานไปก่อน เมื่อมีความชำนาญ จิตรู้เห็นตามปัญญาได้แล้ว ก็เอาอุบายเดิมเป็นฐาน แล้วพิจารณาในฐานเิดิมบ่อยๆ ปัญญาขั้นพื้นฐานก็จะกลายเป็นวิปัสสนา จิตจึงมีปัญญาเฉียบแหลมขึ้น เมื่อมีึความสมบูรณ์เมื่อไหร ก็จะเกิดวิปัสสนาญาณขึ้น จะละกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้