พ้นกระแสโลก จัดรูปเล่มใหม่

อธิบายวิธีการปฏิบัติทางปัญญา ให้เลือกนำอุบายธรรมมาปฏิบัติให้เิกิดประโยชน์กับตัวเอง ใช้ปัญญาพิจารณาให้แยบคาย ให้จิตได้รู้เห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล จะเรื่องของภายนอกภายใน ใกล้ไกลหยาบละเอียด ก็ให้พิจารณาด้วยปัญญาไปตามความเป็นจริง และให้เป็นไปตามหลักสัจธรรมเป็นเรื่ีองๆ ไป