สัมมาศรัทธา

'สัมมา' หมายถึงความชอบธรรม 'ศรัทธา' หมายถึงความเชื่อถือ ความชอบธรรมที่จะให้เกิดความเชื่อถือได้นั้น เราต้่องศึกษาหาความจริง ให้รู้เห็นในหลักความเป็นจริงที่เรียกว่า สัจธรรม เป็นไปใน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงเรียกว่าความเห็นที่ชอบธรรม เป็นความเห็นที่เชื่อได้่อย่างมั่นใจ เป็นศรัทธาญาณสัมปยุต เป็นความเชื่อที่มีเหตุผล เพราะได้ผ่านขั้่นตอนในการพิจารณาด้วยปัญญามาแล้ว