สัมมาทิฏฐิ ๒

อธิบายแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้่างความเห็นถูก หรือสัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐาน เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงความเห็น และความเข้าใจในหลักสัจธรรม ถ้าจุดเริ่มต้นมีความเห็นที่ถูกต้อง อันดับต่อไปการปฏิบัติขั้นละเอียดก็จะมีความเห็นถูกที่ต่อเนื่องกัน อันเป็นปัจจัยต่อเนื่องกับการรักษาศีลและการทำสมาธิที่ถูกต้องต่อไป