สัมมาทิฎฐิ ๓

อธิบายขยายข้อความพุทธทำนายในสุบินนิมิตของพระเจ้าประเสนทิโกศล ๑๖ ข้อ จากต้นฉบับเดิมที่นักปราชญ์ในอดีตได้เรียบเรียงไว้ โดยเรียบเรียงใหม่ให้เป็นสำนวนที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย แต่ัคงความหมายของเนื้อหาสาระเดิมไว้