สัปปุริสธรรม

สัปปุริสธรรมเป็นหมวดธรรมที่ี้มีความสำคัญ สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาของตัวเองทุกสถานการณ์และเวลา ผู้ปฏิบัติต้องมีสติปัญญาที่ดี มีความรอบรู้ในเหตุและผล เพราะเหตุผลเป็นหลักประกันในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง ถ้าเรารู้จักเหตุดีและชั่วแล้ว จะเลือกเอาแต่เหตุที่ดี จึงเป็นผู้่ที่จะแก้ปัญหาให้ตัวเอง และไม่สร้างปัญหาให้่เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นได้