ทวนกระแส

อธิบายอุบายวิธีแนวทางปฏิบัติทั้งแบบสมถะและวิปัสสนาภาวนาไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้นักปฏิบัติได้เข้าใจ และใช้ศัพท์คำสมมุติให้ถูกกับความหมาย