ตัดกระแส

อธิบายอุบายการปฏิบัติในการพิจารณาด้วยปัญญา การทำวิปัสสนาภาวนาที่ถูกต้อง ต้องสร้่างสัมมาทิฏฐิ หรือความเห็นถูกต้องในเบื้องต้นให้เกิดขึ้นที่ใจ ถ้าความเห็นชอบในเบื้องต้นถูกทางแล้ว ก็จะมีความเห็นชอบในท่ามกลาง และมีความเห็นชอบในที่สุด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามจุดหมาย