ขิปปปัญญานุสรณ์ ฉบับสมบูรณ์ Share

ขิปปปัญญานุสรณ์ ฉบับสมบูรณ์

 
ขิปปปัญญานุสรณ์ รวมเล่ม [35.7 MB]
  ปกหน้า-ปกหลัง   0.47 MB
  บทที่ ๑ บทนำ หน้า ๑-๒๓
3.00 MB
  บทที่ ๒ อัตโนประวัติ หน้า ๒๔-๖๕
5.56 MB
  บทที่ ๓ ประวัติวัดป่าบ้านค้อ หน้า ๖๖-๘๕ 5.44 MB
  บทที่ ๔ ผลงานของหลวงพ่อ หน้า ๘๖-๑๓๑
11.70 MB
  บทที่ ๕ มรดกธรรมของหลวงพ่อ หน้า ๑๓๒-๑๖๑
6.06 MB
  บทที่ ๖ จุดประกายแห่งปัญญา หน้า ๑๖๒-๑๘๑
1.95 MB
  บทที่ ๗ หลวงพ่อสอนว่า หน้า ๑๘๒-๑๙๑ 2.74 MB
  บทที่ ๘ ฉากสุดท้าย... ของพระมหาบุรุษผู้สง่างามและเด็ดเดี่ยว หน้า ๑๙๒-๒๒๓
3.98 MB
  บทที่ ๙ คำไว้อาลัย หน้า ๒๒๔-๒๕๔
1.79 MB
  บทที่ ๑๐ ครั้งหนึ่งในชีวิต จากใจศิษย์ถึงหลวงพ่อทูล หน้า ๒๕๕-๒๗๐
1.34 MB
  บทที่ ๑๑ ลูกศิษย์เล่าว่า... หน้า ๒๗๑-๒๘๒ 1.27 MB
  บทที่ ๑๒ พยานบุคคล หน้า ๒๘๓-๒๙๓
1.26 MB
  บทที่ ๑๓ จากใจคณะผู้จัดทำ หน้า ๒๙๔-๒๙๖
0.61 MB
     
 
โน๊ตธรรมลายมือเขียนของหลวงพ่อ
  มรดกธรรม หน้า ๑๓๔ 0.33 MB
  อุบายการปฏิบัติธรรม หน้า ๑๓๕
0.36 MB
  อุบายตัวอย่างในการฝึกปัญญา หน้า ๑๓๖
0.29 MB
  กลอนเล้าข้าวหมา หน้า ๑๓๗ 0.32 MB
  การอยู่ใต้อำนาจของคนพาลไม่ดีทั้งนั้น หน้า ๑๓๘
0.22 MB
  การขับรถไม่เบรกย่อมมีอันตราย หน้า ๑๓๙
0.18 MB
  ทุกคนย่อมมีภาพยนต์ติดตัวฉายตลอดวันคืน หน้า ๑๔๐
0.17 MB
  พยายามดับไฟตัวเองอยู่เสมอ หน้า ๑๔๑ 0.21 MB
  ขึ้นชื่อว่าของปลอมแล้วไม่ดีทั้งนั้น หน้า ๑๔๒
0.15 MB
  นอนหลับไม่เห็นภัย ใจหลับไม่รู้ตื่น หน้า ๑๔๓
0.16 MB
  ถ้าถือว่าตนเป็นที่รัก ก็ควนรักษาตนให้ดี หน้า ๑๔๔
0.11 MB
  ผู้มีปัญญารักษาใจ กามคุณจะไม่กำเริบ หน้า ๑๔๕ 0.20MB
  กามทั้งหลายที่เที่ยงไม่มีในหมู่สัตว์ หน้า ๑๔๖
0.23 MB
  ผู้ยินดีในธรรม นึกถึงข้อปฏิบัติเนือง หน้า ๑๔๗ 0.23 MB
  อย่าทำงานหน้าเดียว อย่าพักงานหน้าเดียว หน้า ๑๔๘
0.29 MB
  ใจสกปรก คิดใฝ่ฝันในทางสกปรก หน้า ๑๔๙
0.21 MB
  ม้าอาชาไนยก็เกิดจากท้องม้าธรรมดา หน้า ๑๕๐ 0.25 MB
  ตำรวจผู้น้อยก็เป็นตำรวจผู้ใหญ่ได้ หน้า ๑๕๑
0.10 MB
  สำรวจกองผลบ่อยๆ เตรียมพร้อมทุกขณะ หน้า ๑๕๒
0.33 MB
  สมมติทั้งหลายเป็นอาหารของอวิชชา หน้า ๑๕๓
0.26 MB
  ถ้ารู้ว่าอยู่ในที่มืด จึงจะหาวิธีจุดไฟ หน้า ๑๕๔ 0.22 MB
  ศรัทธาแน่นหนามั่นคงแล้ว ย่อมเลือกทำแต่กรรมดี หน้า ๑๕๕
0.08 MB
  คนเขลาคิดว่าตัวเองมีบุตร มีทรัพย์ จึงมีความเดือดร้อน หน้า ๑๕๖
0.11 MB
  สถานที่แห่งนี้ เป็นถานที่อบรมธรรมแก่ประชาชน หน้า ๑๕๗
0.10 MB
  วัดซานฟรานธัมมาราม หน้า ๑๕๘-๑๕๙ 0.21 MB
  ความสุขในโลกนี้อยู่กับความพอดี หน้า ๑๖๐-๑๖๑
0.50 MB
     
 
บทที่ ๑ บทนำ [3.00 MB]
ในส่วนนี้ประกอบด้วย ปกใน รายละเอียดของหนังสือ คำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ สารบัญ คำปรารภ และภาพชุดหลวงพ่อกับพระบรมวงค์ศานุวงค์ ครูบาอาจารย์ที่นับถือ และสหธรรมิกที่คุ้นเคย
     
 
บทที่ ๒ อัตโนประวัติ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ [5.56 MB]

อัตโนประวัติสมัยชีวิตในวัยเด็ก วัยหนุ่ม และตั้งแต่พรรษาที่ ๑ ถึงพรรษาที่ ๘ เขียนโดยหลวงพ่อ เพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้รู้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร และใช้อุบายการปฏิบัติภาวนามาอย่างไร รวมถึงเรื่องราวของครูบาอาจารย์ ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติชีวิตของท่าน

ประวัติช่วงหลังถูกรวมรวบ และเขียนขึ้นโดยคณะศิษยานุศิษย์ ซึ่งนำเสนอผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า การก่อสร้างวัด และมรณกาลของหลวงพ่อ

ตลอดระยะเวลา ๔๘ พรรษา ที่อยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นตามที่ตั้งสัจจะในครั้งออกบวชว่า "ท่านจะขอมอบกายและถวายชีวิตเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสงฆ์เจ้า จะทำประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท"

     
 
บทที่ ๓ ประวัติวัดป่าบ้านค้อ [5.44 MB]

ประวัติการสร้างวัดป่าบ้านค้อนำโดยหลวงพ่อ และคณะศรัทธา สมัยก่อนบ้านค้อเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเป็นทุ่งนาเลี้ยงควาย เป็นพื้นที่แห้งแล้งกันดารมาก ทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากศูนย์ หลวงพ่อท่านเริ่มสร้างห้องน้ำเป็นอย่างแรก หลังจากนั้นเริ่มขุดบ่อน้ำบาดาล และพัฒนาป่าเสื่อมโทรมเป็นวัดอย่างชัดเจน ด้วยการสร้างศาลาอเนกประสงค์ เสนาสนะสำหรับการปฏิบัติธรรม พระมหาธาตุเจดีย์ ศาลาธรรมสภา และพระพุทธรูปแกะสลัก ๔ ปางจากไม้ตะเคียน

     
 
บทที่ ๔ ผลงานของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ [11.7 MB]

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ท่านได้เจริญตามรอยแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในฐานะพุทธสาวกที่บำเพ็ญกิจส่วนตน ทรงภูมิธรรมอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งท่านยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่มวลพุทธศาสนิกชนได้อย่างเหมาะสม ท่านได้ฝากผลงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้มากมาย ทั้งในด้าน

  • หนังสือธรรมภาคปฏิบัติ
  • คำกลอนสอนธรรมมรดกอีสาน
  • การก่อสร้างและพัฒนาวัด
  • ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
  • การอบรมธรรมะปฏิบัติ
  • การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
     
 
บทที่ ๕ มรดกธรรม หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ [6.06 MB]

รวบรวมมรดกธรรม โดยเฉพาะโน๊ตธรรมลายมือหลวงพ่อ ที่ส่วนหนึ่งท่านเขียนไว้ให้กลุ่มลูกศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรม และอีกส่วนหนึ่งท่านเขียนเก็บเอาไว้เองแล้วมีการนำมาเผยแผ่ในภายหลัง หลวงพ่อท่านได้ให้อุบายตัวอย่างในการฝึกปัญญา สอนลูกศิษย์ให้พิจารณาความจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผล ใช้สติปัญญาสอนใจให้รู้เห็นในสัจธรรมจนแยบคายหายสงสัย

     
 
บทที่ ๖ จุดประกายแห่งปัญญา [1.95 MB]

บทสรุปของผลงานหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติ 'จุดประกายแห่งปัญญา' เล่มสุดท้าย ที่หลวงพ่อได้ฝากไว้ ท่านได้ชี้ให้เห็นถึงแนวการปฏิบัติ และอุบายธรรมสอนใจที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะจุดสำคัญคือ 'การลอยถาดทองคำ' ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่พระพุทธเจ้าหันมาใช้การพิจารณาทางปัญญา เปลี่ยนความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิ ซึ่งนำไปสู่การตรัสรู้ของพระองค์ที่ใต้ต้นโพธิ

     
 
บทที่ ๗ หลวงพ่อสอนว่า [2.74 MB]

รวบรวมโน๊ตธรรมที่สำคัญโดยคณะศิษยานุศิษย์ จากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อตามที่ต่างๆ ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่หลักๆ หมวดหมู่ ได้แก่ ๑) ปัญญา ๒) ศีล ๓) สมาธิ ๔) การปฏิบัติธรรม ๕) ภาวนา และ ๖) ตนและของของตน ผู้ปฏิบัติสามารถใช้โน๊ตธรรมะเหล่านี้เป็นหัวข้อคิดพิจารณาทางปัญญา เพื่อสอนใจตัวเองตามแนวทางเปลี่ยนความเห็น ที่หลวงพ่อท่านได้ทุ่มเทสอนไว้ตลอดมา

     
 
บทที่ ๘ ฉากสุดท้าย... ของพระมหาบุรุษผู้สง่างามและเด็ดเดี่ยว [3.98 MB]

เรียบเรียงความเป็นไปเกี่ยวกับอาการอาพาตของหลวงพ่อในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท่านต่อสู้กับความเจ็บป่วยอย่างสง่างามและเด็ดเดี่ยว ละครฉากนี้ หลวงพ่อท่านให้เกียรติกำกับเอง เขียนบทเอง แสดงเอง หลวงพ่อฝากธรรมะ และคำสั่งสอนครั้งสุดท้ายไว้ให้ว่า ทุกสิ่งในโลกล้วนไม่เที่ยงเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ว่าเราจะเป็นใคร ฐานะอะไร ยิ่งใหญ่ขนาดไหน ก็หนีไม่พ้น ภาพการเจ็บป่วยของหลวงพ่อในครั้งนี้ ทำให้ลูกศิษย์เข้าใจเรื่องกรรม และวิบากกรรมได้อย่างชัดเจน

     
 
บทที่ ๙ คำไว้อาลัย [1.79 MB]

รวบรวมคำไว้อาลัยเป็นอนุสรณ์แด่หลวงพ่อ จากพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์, พระสหธรรมิกที่คุ้นเคย และคณะศิษยานุศิษย์ นี้แสดงให้เห็นถึงบารมีของหลวงพ่อ ซึ่งเป็นผลจากความนอบน้อมถ่อมตนต่อครูบาอาจารย์ และความเมตตาเหลือล้นแก่คณะลูกศิษย์ที่ท่านพร่ำสอน และแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างตลอดมา

 

     
 
บทที่ ๑๐ ครั้งหนึ่งในชีวิต จากใจศิษย์ถึงหลวงพ่อทูล [1.34 MB]

รวบรวมคำไว้อาลัยของคณะศิษย์ เพื่อถ่ายทอดความประทับใจ ความศรัทธา ความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อหลวงพ่ออย่างมากมายเหลือล้น หลวงพ่อท่านเปรียบเหมือนบิดาผู้เลี้ยงดูบุตร ท่านมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ และเท่าเทียมกัน มีผู้เขียนคำไว้อาลัยฝากไว้เป็นจำนวนมาก จนไม่สามารถนำทุกข้อความทุกตัวอักษรมาลงไว้ในที่นี้ได้ทั้งหมด

     
 
บทที่ ๑๑ ลูกศิษย์เล่าว่า... [1.27 MB]

รวบรวมบทความเรืองราวความประทับใจโดยคณะลูกศิษย์ ที่ได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับหลวงพ่อ ผู้อ่านจะได้เข้าใจในปฏิปทาการใช้ชีวิต การสอน และการทำงานของหลวงพ่อ ซึ่งยังไม่ได้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง และยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจในหลายๆ อย่างที่ท่านทำ

     
 
บทที่ ๑๒ พยานบุคคล [1.26 MB]

รวบรวมตัวอย่างพยานบุคคล ผู้ได้ผลจากการปฏิบัติธรรมตามแนวทางปัญญา ตามหลักเปลี่ยนความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิ ของหลวงพ่อทูล โดยฝึกจากการสังเกตสิ่งใกล้ตัวเป็นอุบายธรรม นำความจริงสู่ใจ ผู้ที่ได้นำหลักของหลวงพ่อไปปฏิบัติ ได้ผลจริงทั้งธรรมส่วนตัว ปลดทุกข์ในเรื่องต่างๆ และธรรมต่อส่วนรวม เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมให้ดีขึ้น นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพยานบุคคลจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถรวบรวมบทความทั้งหมดลงในหนังสืออนุสรณ์นี้ได้

     
 
บทที่ ๑๓ จากใจของคณะผู้จัดทำ [0.61 MB]

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงหลวงพ่อ ผู้ที่เป็นเคารพรักปละศรัทธายิ่งของสาธุชนทั้งหลาย และเพื่อประกาศถึงปฏิปทาคุณงามความดี ที่หลวงพ่อได้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตท่าน ให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบไว้ และยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญตลอดไป

 

วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
(042) 250730-2 , 08-5453-3245 , 08-9416-7825
วัดป่าบ้านค้อ       วัดป่าบ้านค้อรวมธรรมะ