"ให้นึกถึงอกเขาอกเรา ก่อนทำก่อนพูดทุกครั้งไป"
          
งานคณะสงฆ์

      พระอาจารย์ไชยา อภิชโย ท่านให้การสนับสนุนต่อกิจการคณะสงฆ์อย่างมิได้ขาด โดยได้ให้การสนับสนุนเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธ) ณ วัดป่าบ้านค้อ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2546 , ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2550 และ ครั้งที่ 3  ปี พ.ศ. 2555  แต่ละครั้งมีพระสงฆ์ ร่วมงานกว่า 2,000 รูป


        พระครูปิยสีลาจารย์ (ไชยา อภิชโย) ได้ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะอำเภอบ้านผือ ธรรมยุต ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  ท่านได้ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต ในเขตอำเภอบ้านผือ ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย  กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ  ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี  ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม กรุณาธรรม เป็นที่รักและเคารพของคณะสงฆ์และคณะศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆราวาสอย่างมากมาย

 
 
 

 

ประวัติและผลงาน งานคณะสงฆ์
งานปกครอง
๑.  พ.ศ.  ๒๕๓๙ เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาส  วัดตาดน้ำพุ  ต.คำด้วง  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี
๒.  พ.ศ.  ๒๕๔๕ เป็น เจ้าอาวาส  วัดตาดน้ำพุ  ต.คำด้วง  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี
๓.  พ.ศ.  ๒๕๕๑ เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาส  วัดบ้านค้อ  ต.เขือน้ำ  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี
๔.  พ.ศ.  ๒๕๕๒ เป็น เจ้าอาวาส  วัดบ้านค้อ  ต.เขือน้ำ  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี

งานปกครองคณะสงฆ์
๑.  พ.ศ.  ๒๕๔๒     เป็น เจ้าคณะตำบลคำด้วง ธรรมยุต  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี
๒.  พ.ศ.  ๒๕๔๓     เป็น รองเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ ธรรมยุต  จังหวัดอุดรธานี
๓.  พ.ศ.  ๒๕๔๗     เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ  ธรรมยุต จังหวัดอุดรธานี
๔.  พ.ศ.  ๒๕๔๙     เป็น เจ้าคณะอำเภอบ้านผือ  ธรรมยุต  จังหวัดอุดรธานี 

 
ข้อมูลการปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
จอ. บ่านผือ  พระครูปิยสีลาจารย์(ไชยา) วัดป่าบ้านค้อ โทร. 08 9576 0039
เลข. พระมหาไพบูลย์ วิปุโล วัดป่าบ้านค้อ โทร. 042 250 730
รจอ. พระครูโกวิทสังฆการ (อรรฆวรรธน์) วัดอรัญญิกาวาส โทร. 08 9757 1927
เลข. พระศราพุทธ สิริธมฺโม วัดอรัญญิกาวาส  
จต. กลางใหญ่ พระครูบริหารมงคลธรรม วัดป่าผักบุ้ง โทร. 089 944 7709
จต.เขือน้ำ พระครูปรีชาญาณมงคล(ปริญญา) วัดป่าเทพนิมิต โทร. 081 360 4310
จต. บ้านผือ  พระครูโสภณธรรมรักขิต (วีรพล) วัดอรัญญิกาวาส โทร 081 372 1190
จต. โนนทอง พระครูสังวรธรรมานุวัตร(มงคล) วัดถ้ำพระ โทร. 087 976 7165
จต.หายโศก พระครูวสังวรสีลสมาจาร(ประมวล) วัดป่าสาระวารี  
จต. คำด้วง  พระครูอดุลธรรมประภาส (สุริยา) วัดตาดน้ำพู โทร. 042 910 926
 

 
..........
คลิกขวาตรงกำหนดการ แล้วเลือกบันทึกได้เลย
แชร์