"ให้นึกถึงอกเขาอกเรา ก่อนทำก่อนพูดทุกครั้งไป"
          
  แผนผังวัดป่าบ้านค้อ
 

วัดป่าบ้านค้อ
ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการนำของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๘  มีเนื้อที่โดยรวม ๔๑๐ ไร่ ปัจจุบัน วัดป่าบ้านค้อมีเสนาสนะและการสาธารณูปโภค ที่เหมาะต่อการอยู่อาศัยปฏิบัติธรรมสำหรับพระ เณร และฆราวาส มีเสนาสนะป่าเหมาะแก่การปลีกวิเวก ในส่วนของการเผยแผ่ จังหวัดอุดรธานีกำหนดให้วัดป่าบ้านค้อเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้

   
แชร์