"ให้นึกถึงอกเขาอกเรา ก่อนพูดก่อนทำทุกครั้ง"
          
  โครงการเผยแผ่ธรรมะสู่เยาวชน
          วัดป่าบ้านค้อจัดกิจกรรมอบรมธรรมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป มีการอบรมเยาวชนโดยปูพื้นฐานด้านศีลธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นเรื่องความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และชี้ให้เห็นถึงทุกข์-โทษ-ภัย ของสิ่งเสพติด มีการอบรมเยาวชนให้เป็นผู้นำ ฝึกคิดอุบายธรรมสอนใจ เพื่อแก้ปัญหาทุกข์ และทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตัวเอง รู้จักเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อจะทำประโยชน์แก่ผู้อื่น

          หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำเยาวชน เพื่อให้สามารถไปอบรมเรื่องความกตัญญู แก่น้องๆ และเพื่อนๆ และช่วยเผยแผ่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้แก่ผู้อื่นต่อไป

          หลักการอบรมคนทั่วไป เน้นการฝึกปัญญาอบรมใจ ฝึกคิดหาอุบายจากธรรมชาติมาสอนใจ เพื่อคลายความเห็นผิด ความคิดผิด นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแสดงออกทางกายและวาจา

โครงการเผยแผ่ธรรมะ
       รูปกิจกรรม
   
แชร์