ความเป็นมาของ กฐินและผ้าป่าตกค้าง
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ท่านให้ความสำคัญกับงานกฐิน มาก เพื่อให้พระและฆราวาสรักษาป ระเพณีการทอดกฐินไว้
จึงได้ดำริให้สำรวจวัดที่มี พระจำพรรษาครบ แต่ไม่มีกฐิน หรือวัดที่ขาดแคลน ท่านจึงจัดผ้ากฐินและปัจจัย ไปถวายวัดต่างๆ ต่อมาหลวงปู่เห็นว่ามีญาติโ ยมทำกันมาก ท่านเองก็อายุมากแล้ว หลังจากนั้นหลวงพ่อทูลรับดำ เนินการต่อ สมัยก่อนเรียกว่า “กฐินตกค้าง” ต่อมาเรียกว่า “กฐินวิ่ง” คือเดินทางไปทอดกฐินและผ้าป่าได้หลายวัดภายในวันเดียว  หลวงพ่อทูลได้พาคณะศิษย์ทำสืบต่อมาทุกปี จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

หลังจากหลวงพ่อทูลละสังขาร พระอาจารย์ไชยาได้รับมรดกดำ เนินการต่อ เป็นผู้นำคณะศรัทธาญาติโยมร ักษาพุทธประเพณีที่ดีงาม แสดงถึงความสามัคคี กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครูบา อาจารย์ และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาส นาให้มั่นคงสืบไป 

ผู้มีจิตศรัทธา สนใจเป็นเจ้าภาพ กฐิน ผ้าป่า ติดต่อ วัดป่าบ้านค้อ โทร.089-4167825, 085-4533245 หรือ สามารถโอนเงินผ่าน
ชื่อบัญชี วัดป่าบ้านค้อ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 431-1-02103-8 
กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ watpabankoh@gmail.com

รายละเอียดกฐินและผ้าป่าสามัคคีปี 2556
 
รายละเอียดกฐินและผ้าป่าสามัคคีปี 2555
 
รายละเอียดกฐินและผ้าป่าสามัคคีปี 2557

 
กฐินและผ้าป่าสามัคคี ปี 2557
(ข้อมูลวันที่ 30/10/2557)

กำหนดการทอดกฐินและถวายผ้าป่าสามัคคี  ประจำปี ๒๕๕๗
โดย คณะศิษยานุศิษย์พระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
วัดป่าบ้านค้อ  ต.เขือน้ำ  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ในวันเสาร์ที่  ๑  พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
***********************

          ในปีพรรษา ๒๕๕๗ นี้  คณะกรรมการวัดป่าบ้านค้อ  ได้กำหนดให้มีการทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี   เพื่อบูรณะ พระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์  อีกทั้งได้จัดให้มีการทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี แก่วัดในท้องถิ่นที่ห่างไกล อันจะเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงาม และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในรุ่งเรืองสืบไป
          จึงขอเชิญชวนคณะศรัทธาทุกท่าน  ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานมหากุศลนี้  โดยพร้อมเพรียงกัน    ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย    จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขและความเจริญในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเทอญ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗เวลา   ๐๖.๓๐   น.   พร้อมกันที่ วัดตาดน้ำพุ
จุดที่วัด/ที่อยู่
เจ้าภาพ

๑  (๑)กฐินวัดตาดน้ำพุต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

     (๒)กฐินวัดภูรัง     ต.ศรีฐาน   อ.ภูกระดึง   จ.เลย

แม่ชีสงัดและคณะใต้แสงแมนวิสุทธิ์
คุณศรีวิไล สังฆสุบรรณ(จุ๋ม)
คุณอันน์ชญา–คุณจันภัค ทิพยธร และคณะ
๒   (๓)กฐินวัดห้วยศิลาผาสุก(วังปลาโด)   ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ชมรมจริยธรรมรามาธิบดี
๓   (๔)กฐินวัดถ้ำพระนาหลวง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
     
(พักทานอาหารกลางวัน)
คุณไชยา – คุณดวงนภา สุริยพรพันธ์
(หน่อง – จอย ) ชลบุรี
๔  (๕)กฐินวัดนิโรธรังสี  ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นายยง  นนท์โสภาและ
คุณหมอกิตตินันท์  สมุทรสินธุ์

วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ทอดกฐินบูรณะพระมหาธาตุเจดีย์ณ วัดป่าบ้านค้อ

๐๖.๓๐ น.    – คณะสงฆ์ผู้รับกฐิน,  ผ้าป่า ลงทะเบียน
                    - เจ้าภาพผู้ถวายกฐิน ,  ผ้าป่า  ลงทะเบียน
๐๗.๐๐ น.   – พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต / ถวายภัตตาหาร
๐๙.๑๕ น.  (๑)คณะสงฆ์ – คณะศรัทธา พร้อมกัน ณ ศาลา เพื่อประกอบพิธีกรรม
                  (๒)คณะศรัทธาถวายผ้าป่าตกค้างแก่วัดต่างๆ
                  (๓)พิธีทอดถวายกฐิน/พร้อมทอดมหากฐินบูรณะพระมหาธาตุเจดีย์ จำนวน ๑๐๐ กอง กองละ ๕๐,๐๐๐บาท
                   (๔)คณะสงฆ์ประกอบพิธีกฐินกรรม
                   (๕)พระครูปิยสีลาจารย์ เจ้าคณะอำเภอบ้านผือ(ธ) กล่าวสัมโมทนียกถา
                    (๖)พระสงฆ์ทั้งนั้น กล่าวอนุโมทนา / เสร็จพิธี

 

กฐิน รับที่วัดป่าบ้านค้อ

วัด/ที่อยู่ เจ้าภาพ
(๑)กฐินสามัคคีวัดป่าบ้านค้อต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี กฐินสามัคคีโดยคณะศิษย์
(๒) กฐินวัดป่าภูฆ้อง   ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองลำบัวภู คุณสุวัฒน์-คุณรัชนี 
และนพ.พิเชษฐ์เจริญศิริวัฒน์
(๓) กฐินวัดอรุณรังสี    ต.นาด่าน   อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองบัวลำภู คุณสุภา  ปิยจิตติและคณะ
(๔) กฐินวัดป่าสันติธรรม(ภูหมี)  ต.นาดี  อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองบัวลำภู บจก.รินทร์โชคชัยโดย
นายเทียม รินทร์โชคชัยและนางสุนี เตชานุกูลชัย
(๕) กฐินวัดโคกอ้ายยี่ (วัดป่านาเกน)ต.หนองแวง อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี นายวิญญู รินทร์โชคชัย
(๖) กฐินวัดโป่งดินดำ   ต.นาด่าน  อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองบัวลำภู       นายวัชริชญ์ รินทร์โชคชัย
(๗) กฐินวัดป่าดงหวาย  ต.หายโศก   อ.บ้านผือ   จ.อุดรธานี นางวิชญนุช รินทร์โชคชัย
(๘) กฐินวัดป่ารัตนาราม   ต.เขือน้ำ  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี        เรือตรีอมฤต – คุณสุมนา  วิสุทธิธรรม
(๙)กฐินวัดสวนหงส์   ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี   คุณลือชัย  วงศ์สิรสวัสดิ์
(๑๐)กฐินวัดโคกสีแก้ว   ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี คุณปิยมงคล  โชติกเสถียร
(๑๑)กฐินวัดภูเทพนิมิตจันทราวาส  ต.กุดแห่  อ.นากลาง   จ.หนองบัวลำภู นายอุดม นางพายัพและ นส.ชงโค นิสสัยดี
(๑๒)กฐินวัดชัยรังษี    ต.โสมเยี่ยม  อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี                             คุณวนิดา  ชวนรุ่งวัฒนา
(๑๓)กฐินวัดตรีสวัสดิ์วนาราม   ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย  คุณโชคชัย – คุณจิรพันธ์  วโนทยาน
คุณจันทร์เพ็ญ  ภาสุขกมล (ตุ๊ก)
(๑๔)กฐินวัดป่าหินนกยูง    ต.กุดผึ่ง  อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู  หลวงตาบุญส่ง วิสุทโธและคณะ
(๑๕)กฐินวัดดอยสุวรรณ    ต.สุวรรณคูหา  อ.สุวรรณคูหา  จ.หนองบัวลำภู       

คุณวรญา – ธริต  จึงทองดี
และครอบครัว , ศาลาลุงชิน

(๑๖)กฐินวัดป่าโนนมันปลา  ต.หนองหลวง  อ.เฝ้าไร่  จ.หนองคาย ครอบครัวชิยารัชต์
(๑๗ )กฐินวัดป่าพุทธวรญาณ    ต.ขมิ้น     อ.เมือง       จ.สกลนคร ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม. ข่อนแก่น
(๑๘)กฐินวัดบ่องิม   ต.ปะโค   อ.กุดจับ  จ.อุดรธานี นางประคอง กรรณลาและคณะ
(๑๙)กฐินวัดโพธิ์ทองอนาลโย  ต.กุดดินจี่  อ.นากลาง  จ.หนองบัวลำภู               

คุณพรปวีณ์ เกษมสวัสดิ์ และ
คุณวรุตม์ คุณวโรตน์

 

ผ้าป่า รับที่วัดป่าบ้านค้อ

(๑) ผ้าป่าวัดโนนสะอาด   ต.เขือน้ำ  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี    คุณณัฏฐ์นรี พันธ์น้อยและคณะ
(๒) ผ้าป่าวัดซำคูณ    ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี     คุณวุฒิชัย – คุณอรรถวรรณ  หงอสุวรรณ
(๓) ผ้าป่าวัดถ้ำแก้ว  ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี คุณเปล่ง  วงศ์วัจนกุล และ
คุณศิรินันท์ นิสารัตนพร และคุณเจนประภา

(๔)ผ้าป่าวัดเวฬุวันต.โพธิ์ตาก  อ.โพธิ์ตาก  จ.หนองคาย

บริษัทKAYNE Premium Solution (ก.กระจก)
(๕) ผ้าป่าโรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์  ต.เขือน้ำ  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี คุณวุฒิชัย – คุณอรรถวรรณ  หงอสุวรรณ


  จุดที่ ๒ ณ วัดป่าโคกลาด
ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี

๑๓.๐๐ น. - พิธีทอดถวายกฐิน / คณะสงฆ์ประกอบพิธีกฐินกรรม
                   เจ้าภาพโดย คุณฉัตรชัย เต็งพิพัฒน์, คุณสุกันยา มีแสงนิลและคณะ

 

สรุปทั้ง ๒ วัน กฐิน  ๒๕  กอง     ผ้าป่า  ๕  กอง  
รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น  ๓๐  กอง ( ๒๙ วัด, ๑ โรงเรียน)

 

                  หมายเหตุถ้าต้องการจะร่วมทำบุญกฐินวิ่งและผ้าป่าสามัคคี โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ
ชื่อบัญชี วัดป่าบ้านค้อบัญชีออมทรัพย์เลขที่431-1-02103–8โอนแล้วกรุณาส่งใบโอนเงินมายังวัดป่าบ้านค้อ ผ่านทางอีเมล์  watpabankoh@gmail.com

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกฐินเพื่อบูรณะพระมหาธาตุเจดีย์ ติดต่อ
วัดป่าบ้านค้อ โทร 085-453-3245, 089-416-7825 หรือโอนเข้า
- ธนาคารกรุงไทย    สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี พระมหาเจดีย์วัดป่าบ้านค้อ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 431-1-16614-1
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า (อุดรธานี) ชื่อบัญชี บูรณะพระมหาธาตุเจดีย์ (วัดป่าบ้านค้อ)
โดยพระบำเพ็ญ ชมบุตรศรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 859-236206-3

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ
    
รายชื่อเจ้าภาพมหากฐินบูรณะพระมหาธาตุเจดีย์ฯ
รายละเอียดวัดที่มารับกฐิน ปี 2557
๑. วัดอรุณรังษี   บ้านกุดฮู  หมู่ ๓  ตำบลนาด่าน   อำเภอสุวรรณคูหา   จังหวัดหนองบัวลำภูพระอธิการมาลัย   ปัญญาวุฑโฒ   พรรษา ๓๑   อายุ ๕๒ ปี

เจ้าภาพกฐิน  คุณสุภา  ปิยจิตติและคณะ

 

ทางวัดมีความประสงค์ในการสร้างพระอุโบสถให้แล้วเสร็จ

 
๒.วัดสันติธรรม(ภูหมี) บ้านเชิญ  หมู่ ๓  ตำบลนาดี   อำเภอสุวรรณคูหา   จังหวัดหนองบัวลำภูพระอธิการประจักษ์   ฐิตธมฺโม   พรรษา ๒๗   อายุ ๕๙ ปี

เจ้าภาพกฐิน  บจก.รินทร์โชคชัย


ทางวัดมีความประสงค์ในการต่อเติม
ซ่อมแซมหลังโรงครัวและโรงน้ำร้อน

 
๓.วัดโคกอ้ายยี่   บ้านนาเก็น  หมู่ ๑๑  ตำบลหนองแวง   อำเภอน้ำโสม   จังหวัดอุดรธานีพระอธิการวิทยา(คำหล้า)   ปัญญาวุฑโฒ   พรรษา ๒๗   อายุ ๔๗ ปี

เจ้าภาพกฐิน นายวิญญู รินทร์โชคชัย


ทางวัดมีความประสงค์ในการสร้างศาลาการเปรียญให้แล้วเสร็จ

 
๔.วัดป่าดงหวาย บ้านดงหวาย  หมู่ ๑๕  ตำบลหายโศก   อำเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธานี


 

 

 

 


พระวรรลิท   ชินฺนวํโส   พรรษา ๗   อายุ ๓๗ ปี

เจ้าภาพกฐิน นางวิชญนุช รินทร์โชคชัย


 
๕.วัดโคกสีแก้ว   บ้านโคกสีแก้ว  หมู่ ๖  ตำบลหายโศก   อำเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธานี


 


พระอธิการหนูเมฆ   ปญฺญาคโม   พรรษา ๒๐   อายุ ๗๔ ปี

เจ้าภาพกฐิน คุณปิยมงคล  โชติกเสถียร


ทางวัดมีความประสงค์ในการสร้างวิหาร และต่อเติมกุฏิ

 
๖. วัดโป่งดินดำ บ้านนาด่าน  หมู่ ๑  ตำบลนาด่าน  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู


 


พระสำรอง   จนฺทโชโต   พรรษา ๑๘   อายุ ๔๗ ปี

เจ้าภาพกฐิน  นายวัชริชญ์  รินทร์โชคชัย


ทางวัดมีความประสงค์ในการสร้างศาลาการเปรียญและห้องน้ำ

 
๗. วัดภูเทพนิมิตจันทราวาส   บ้านหนองแกน้อย  หมู่ ๓  ตำบลกุดแห่  อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


 


พระคำจันทร์   กลฺลญาโณ  พรรษา ๑๔   อายุ ๗๙ ปี

เจ้าภาพกฐิน  นายอุดม นางพายัพ และ นส.ชงโค นิสสัยดี


ทางวัดมีความประสงค์ในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

 
๘. วัดป่าพุทธวรญาณ บ้านนาเรือง  หมู่ ๑๑  ตำบลขมิ้น   อำเภอเมือง     จังหวัดสกลนคร


 

 

 

 

 


พระครูปลัดมนตรี   สิริจนฺโท  พรรษา  ๑๒   อายุ ๓๐ ปี

เจ้าภาพกฐิน  ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม. ข่อนแก่น


ทางวัดมีความประสงค์ในการสร้างพระพุทธนิโรธรังสี

 
๙. วัดป่าโนนมันปลา บ้านโนนมันปลา  หมู่ ๗  ตำบลหนองหลวง   อำเภอเฝ้าไร่     จังหวัดหนองคาย

 


พระคำจันทร์   สุขิโต  พรรษา  ๑๒   อายุ ๓๕ ปี

เจ้าภาพกฐิน  ครอบครัวชิยารัชต์


ทางวัดมีความประสงค์ในการสร้างศาลาการเปรียญ

 

รายชื่อเจ้าภาพมหากฐินบูรณะพระมหาธาตุเจดีย์ฯ วัดป่าบ้านค้อ
ประจำปี 2557  ทอดกฐินวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 
อัพเดท 25/10/2557

ลำดับ รายชื่อ กอง
คณะใต้แสงแมนวิสุทธิ์โดยการนำของคุณแม่ชีสงัด ฉิ่งแก้ว 47 กอง (ลำดับ1-44,153,154,162)
1 คุณแม่ซอกฮวง แซ่ตั้ง(พรวิริยกุล) และลูกหลาน จ.สมุทรปราการ 1
2 คุณแม่ซอกฮวง แซ่ตั้ง(พรวิริยกุล) และลูกหลาน จ.สมุทรปราการ 1
3 คุณพิทักษ์ กุลอารีย์รัตน์ จ.สมุทรปราการ 1
4 คุณศดิศ จิตติมิต จ.สมุทรปราการ 1
5  คุณสวรส พรวิริยกุล จ.สมุทรปราการ 1
6  ด.ญ.สาริศา จิตติมิต (น้องผิงผิง) จ.สมุทรปราการ 1
7 บริษัท โนวาพิกเม้นท์ จำกัด จ.สมุทรปราการ 1
8 บริษัท มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จ.สมุทรปราการ 1
9 คุณแม่วรรณา อุปรไมยมาศ และลูกหลาน จ.นครศรีธรรมราช 1
10 คุณจันทร์ฉาย วิวัฒน์วรพันธ์(ร้านแสงเจริญ) จ.นครศรีธรรมราช 1
11 คุณศิริพจน์-คุณฤทัยวัลค์ พุกเจริญ และครอบครัว จ.ลพบุรี 1
12 คุณนวลจันทร์-ศิริเพ็ญ-พงศนันท์-นิมาพร จันทโรทัย จ.ภูเก็ต 1
13 คุณภูมิกิตต์-คุณจิตต์จุฑา-กวินดิษย์-กัญญฤทัย รักแต่งาม จ.ภูเก็ต 1
14 นาวาเอก พญ.กัลยา วโนทยาน และครอบครัว จ.ชลบุรี 1
15 คุณศิริพร ภิญโญรัตนโญธี และครอบครัว จ.สงขลา 1
16 คุณนิธิกนก-คุณจิรฐา เจตจริยกุล,คุณอาภา จีนบุปผา(ตลาดไท) คุณบุญสม พานิช,คุณนิตินาถ ซากุไร 1
17 คุณสุชาติ-คุณอารีย์ ว่องวุฒิกำจร กทม. 1
18 คุณเพลินพิศ สังข์บุญลือ (แขก) เพื่อนๆและญาติ 1
19 คุณพีระ-คุณวีณา-คุณวรวัจน์-คุณพิชญา แขยินดี   จ.ประจวบฯ 1
20 คุณเชาวลิต-คุณชนมน(ต้อย) สมสกุล และครอบครัว จ.ประจวบฯ 1
21 คุณวิโรจน์-คุณสมคิด แก่นแก้ว และครอบครัว จ.ลพบุรี 1
22 คุณพ่อสังเวียน-คุณแม่หนู คงลา และครอบครัว (อ.ไชยราช ประจวบฯ) 1
23 คณะใต้แสงฯ อ.ไชยราช จ.ประจวบฯ 1
24 คุณยั่งยืน(โอ๋) ผาตินาวิน และครอบครัว อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1
25 คุณแม่สายใจ ตั้งกิตติถาวร/ครอบครัวร้านทองอยู่ฮง จ.ลพบุรี 1
26 ครอบครัวห้างทองตั้งเกียงหลี จ.พิจิตร 1
27 ครอบครัวห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี 1
28 ครอบครัวห้างทองแม่สายใจ 3 จ.ลพบุรี 1
29 คณะคุณไพศาล มหาพัณณาภรณ์ และครอบครัว  กทม. 1
30 คุณแม่จิงฮวย แซ่คู/ครอบครัวห้างทองคูเม่งเฮง แม่กลอง         1
31 คุณจินดา มหาพัณณาภรณ์และครอบครัว/ร้านทองแม่สายใจ 1 จ.ลพบุรี 1
32 คุณสมไชย จิรถาวรอนันต์ และครอบครัว แม่กลอง 1
33 พญ.วลัยพร ยติพูลสุข,คุณอวยพร บุพรรณ,คุณวรัญญา โชคบันดาลสุข,คุณมลิวัลย์ สุทธิสำแดง,
คุณปรุงใจ-คุณสายใจ เพชรพิเชษฐกุล
1
34 คุณอรวรรณ พุกเจริญ และครอบครัว จ.สระบุรี 1
35 คุณแม่วรรณา ภัทรประสิทธิ์ผล และครอบครัว  กทม. 1
36 คุณดารณี ฟูตระกูล และครอบครัว กทม. 1
37 คุณแม่ติ่ง ศิริเผ่าตระกูล และลูกหลาน จ.แพร่ 1
38 นายคุณยง งามพฤกษ์วานิชย์ จ.แพร่ 1
39 นางสมหวัง งามพฤกษ์วานิชย์ จ.แพร่ 1
40 คุณณภัฎฐณัณศ์-คุณรุจิรา-คุณแสงเพชร-คุณถาวรต์ งามพฤกษ์วานิชย์ จ.แพร่ 1
41 บริษัท ตึกเหลืองค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด และบริษัทในเครือ จ.แพร่ 1
42 คุณสุนีย์ โสภณอภิญญา และครอบครัว 1
43 คุณสุภาภรณ์  วงศ์วิทิต ครอบครัวและเพื่อน 1
44 คุณทวี เตชะธรรมนุกูล 1
45 คุณธานินทร์-นวลสวาท-สกุลรัตน์-สกุลไทย-พชร เลาหเพียงศักดิ์ 1
46 คุณจินตนา เหลืองเกษร 1
47 แม่ชีกาหลง สกุลวัฒนะ 1
48 คุณสมพิศ-คุณทศพล-นภัสดา กาญจน์เจริญ 1
49 บจ.รินทร์โชคชัย 1
50 คุณวิญญู รินทร์โชคชัย (คณะพี่ตุ้ม-พี่บอล) 1
51 คุณอัจฉรา รินทร์โชคชัย (คณะพี่ตุ้ม-พี่บอล) 1
52 บจ.พีเอส นิวทริชั่น (คณะพี่ตุ้ม-พี่บอล) 1
53 กำนันโชคชัย และ คุณพรพรรณ ช่วยณรงค์ (คณะพี่ตุ้ม-พี่บอล) 1
54 คุณสุจิตรา บุญวิเศษและคณ (คณะพี่ตุ้ม-พี่บอล) 1
55 คุณฐิติยา วงศ์สิรสวัสดิ์ 1
56 คุณแม่อาภา แสงสุวรรณ 1
57 คุณสัจจะ และคุณไก่   พิษณุโลก 1
58 ร้านอุดรโบพิน ตราชู ครอบครัวมาลาเพชร-คมขำ-ศรีสวัสดิ์ ตราชู 1
59 คุณดรุณวรรณ น้อยพานิช 1
60 คุณรสสุคนธ์ น้อยพานิช 1
61 คุณรสสุคนธ์ น้อยพานิช 1
62 คุณอลงกรณ์-คุณลัดดา อนวัชชะกุล ร้านอุดรอุปกรณ์ 1
63 คุณสหธรณ-นารีรัตน์-เมทริกซ์-เมทรินทร์-มรรค-มัชฌ์ และครอบครัวเนาวรัตนพงษ์ ดารารัตน์-วันดี ซิ้มพัฒนวงษ์ 1
64 คุณวีณา  บุตรเวชย์ 1
65 คุณต้นพงศ์-อรัญญา ตริยานนท์ 1
66 คุณอี๊ด-คุณตุ๊ก และคณะ 1
67 คุณเพ็ญจันทร์ สุวิตธรรมและครอบครัว 1
68 น.ส.ชลิดา บุญแท่ง 1
69 แม่ชีพูนทรัพย์ สมประเสริฐพร (แม่นวณ) และคณะ 1
70 คุณไชโย+คุณปุณยวีร์ เนาวรัตน์พงษ์ สะพานบุญ 1
71 คุณวนิดา  ชวนรุ่งวัฒนา (หลี) 1
72 คุณเรวดี-คุณอรทัย จงประกอบแก้ว 1
73 คุณปุณณภา  ไชยขิน (อ้อย NY) 1
74 คุณทิชา  ลาภชยานนท์(พี่โอ) และคณะ 1
75 ดร.กฤษฏา  ตั้งชัยศักดิ์ (ดร.ยุ่ง) และดร.ณรัฐ วัฒนพานิช 1
76 คณะศิษย์ KPY TX  1
77 คุณเกรียงไกร มั่นเสถียรสิน(ก้อง) SF+คุณยุจิรา จิรภิญโญ(TX)  1
78 คุณนิตยา และคณะรพ.รามาธิบดี 1
79 คุณนิตยา และคณะรพ.รามาธิบดี 1
80 คุณวรรณี  ชมรัตน์ และคณะ 1
81 คุณยายทองใบ เนาวราช 1
82 คุณปราโมทย์ สระบุรี 1
83 Roger Drobney + คุณมีทรัพย์ คงขาว (นิ้งหน่อง)  1
84 ร้านประเสริฐก่อสร้าง มหาสารคาม (น้องแม่สมจิต) 1
85 คุณสุรีย์ ศรีวันทนียกุล และคณะ 1
86 คุณแม่แน่งน้อย โรจน์อาภาศิริ 1
87 หลวงตากรภพ กิตติปัญโญ และคณะ 1
88 พระอ.แจ๊คและคณะวิทยากร เยาวชน 1
89 พระอ.แจ๊คและคณะวิทยากร เยาวชน 1
90 คุณสมศักดิ์  จินตนะโรจน์ 1
91 อ.อมรพรรณ(อ.อบ) พร้อมครอบครัว ศิล าอ่อน  หจก.จีเอ็ม พรีเมียมเซ็นเตอร์ ,
จีเอ็ม โมเดิรน์ เพลส และจีเอ็ม กรีน รีสอร์ท อุดรธานี
1
92 คุณธเนศ-คุณกอร์ปกาณต์ พรสถิตย์พงษ์และคณะ 1
93 แม่ชีสมจิตต์ คิริคะเณรัตน์ และครอบครัว  1
94 คุณพัชรี คิริคะเณรัตน์ และคณะ 1
95 แม่บุญเลี้ยง คันธู และคณะเอราวัณ  1
96 บ.ปิยะฟาร์ม จำกัด 1
97 บ.ปิยะฟาร์มเชล เซอร์วิส จำกัด 1
98 คณะศิษย์ปักใต้ (แม่ชีวดี สุขสมบูรณ์) 1
99 คุณอ๊อด-คุณติ๋ม และคุณหมอบดินทร์-คุณอุบล เท็กซัส 1
100 พ่อจักร์-แม่แก้วใจ ศรีวิไล  1
101 คุณหมอกิตตินันท์ สมุทรสินธิ์ 1
102 คุณทัศนีย์  อังศรีประเสริฐและครอบครัว(บีสะพานบุญ) 1
103 ดร.จุรี ตาปนานนท์ 1
104 นพ.วรพล เจริญพร (ลูกชายคุณอัจฉรา  ภูมิฐานนท์) 1
105 คุณรัชนีกร  (กระบี่) (จองผ่านแม่ชีวดี ) 1
106 คุณอัจฉรา  ภูมิฐานนท์  1
107 คุณพิมลมาศ ดาเนค (หนึ่ง เวอร์จีเนีย) 1
108 คุณมณฑกานต์ สุขเจริญไกรศรี+คุณจอมพรรณ เบสุวรรณ+คุณปิยะมาศ สรรพวีรวงศ์ 1
109 คุณนก และคณะภูเก็ต  1
110 คุณเติม-คุณเพ็ญศรี พุทธรักษ์ (ผ่านแม่แก้ว)  1
111 คุณแม่ฮวย พูนทา พร้อมครอบครัว (ป๋อง หนองคาย) 1
112 คุณอดิเรก สุธีรทัตต์ และคณะ 1
113 คุณอุษา อุไรพันธ์ และคุณรวีวรรณ  ประเสริฐธรรม 1
114 คุณพ่อสุวรรณ  ชมบุตรศรี 1
115 คุณแม่ชา  พงษ์ศาสตร์ 1
116 เรือตรีอมฤต-คุณแม่สุมนา วิสุทธิธรรม (ผ่านพี่จุ๋ม ลือชัย)  1
117 เรือตรีอมฤต-คุณแม่สุมนา วิสุทธิธรรม (ผ่านพี่จุ๋ม ลือชัย)  1
118 กองมรดกนางบุษบา เอกวานิช (น้าสงบ ภูเก็ต จอง) 1
119 กองมรดกนางบุษบา เอกวานิช (น้าสงบ ภูเก็ต จอง) 1
120 กองมรดกนางบุษบา เอกวานิช (น้าสงบ ภูเก็ต จอง) 1
121 ห้างหุ่นส่วนจำกัดโชคเทพา (44 ใต้แสงแมนวิสุทธิ์) 1
122 คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ผ่านคุณนิตยา)  1
123 คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ผ่านคุณนิตยา)  1
124 สำนักปฏิบัติธรรมขิปปปัญโญตรัง (พระอ.กฤช) 1
125 สำนักปฏิบัติธรรมขิปปปัญโญตรัง (พระอ.กฤช) 1
126 ด.ญ อรนิช ประเสริฐวิทย์( คุณโบว์ ลูกป้าศรีรัตน์)  1
127 คุณพริ้มเพรา  ธรรมวิญญาณ 1
128 คุณอัจฉรา  ชุณหรินดร์ฤทธิ์  1
129 คุณพงษ์เพชร-ภารดี  พิทยาพละ 1
130 คณะครู-นักเรียน ร.ร.สตรีราชินูทิศ  1
131 คุณนิภา และร้านจึงชุนเฮง 1
132 คุณพรทิพย์  ตัณฑ์ศรีสุโรจน์ และคณะตรัง 1
133 ร้านตั้งหล่งกี่ (แม่ชีสมจิตต์) 1
134 นายเจตน์ สุวรรณพงศ์(แม่ชีสมจิตต์) 1
135 หจก.วิสิทธิ์ก่อสร้างพยัคฆ์ (แม่ชีสมจิตต์) 1
136  แม่เจนจิรา สุวรรณพงศ์ ร้านมิตรสัมพันธ์ ร้อยเอ็ด(แม่ชีสมจิตต์) 1
137 คุณศิริทรัพย์ กีรติโรจน์ 1
138 นายพิษณุ-นางธันยา  จันทร์วิทัน  1
139 คุณแม่สมร  สุนทรา (อัญชรี  วงษ์สุวรรณ)  1
140 คุณหมอวัชรพงษ์-คุณแม่สมบูรณ์ หอมวุฒิวงศ์ 1
141 คุณศรุตยา ฉิมนันท์  1
142 วัดพระธาตุดอยผาส้ม (พระอ.โต้ง) 1
143 มูลนิธิวิวัฎธรรมทุ่งข้าวหอมและคณะศิษย์เชียงใหม่ 1
144 มูลนิธิวิวัฎธรรมทุ่งข้าวหอมและคณะศิษย์เชียงใหม่ 1
145 คุณสุวลัย  ปิ่นประดับ (083-1070029) 1
146 คุณแม่สุนทรา และคุณสุรัดดา รัตนทยากร และครอบครัว 1
147 คุณหน่อง คุณจอย แพรว พลัม 1
148 คุณศิริลักษณ์ ธนเรืองรองและคุณสุพัฒนา วุฒตินิโรจน์ (พี่จุก) 1
149 คณะศรัทธาบ้านนาหลวง ร่วมกับวัดถ้ำแก้ว+วัดถ้ำพระนาหลวง 1
150 พระอ.ชาญชัย อธิปญฺโญ  ร่มอารามธรรมสถาน 1
151 พระอ.ชาญชัย อธิปญฺโญ  ร่มอารามธรรมสถาน 1
152 ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง นำโดยพระอ.สังคม ธนปญฺโญ และอาจารย์นิวัตน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) 1
153 คณะลพบุรี คุณแม่สายใจ ตั้งกิตติถาวร  1
154 คณะลพบุรี คุณชาญชัย วงศ์กาญจนา และน้องแนน  1
155 คุณแม่บรรจง พนมขวัญ และคุณแม่เครือวัลย์ กาญจนประดิษฐ์ 1
156 อ.ปาหนัน บุญ-หลง กับคณะศิษย์พยาบาล  1
157 ทพ.พิมลศิริ สุทธิบุญยพันธุ์ และคณะ 1
158 ท่านประเสริฐ อยู่เจริญดี รองอธิบดีศาลอุทธรณ์ภาค 7 1
159 คุณริชชาร์ด และ วรรณวิภา มอร์แมน  1
160 คุณหน่อย กับ คุณนก นันตา เจ้าของร้านอาหารบ้านไทย Auckland, NZ 1
161 คุณสุพิน โรจนพฤษ  1
162 คุณรัตติกาล เจริญมหรรชัย และครอบครัว คุณพัทธ์ธีรา ทิพย์อัครพิชา ,ร.ต.หญิง  พรทิพย์ ดำรงกิจมั่นและครอบครัว (47 คณะใต้แสงแมน) 1
163 ต้งโตนธัมมาราม (พระอ.พงศา) 1
164 คุณลออ  ลิ้มตระกล  1
165 พระครูปิยสีลาจารย์ (พระอ.ไชยา อภิชโย)  1
166 พระครูปิยสีลาจารย์ (พระอ.ไชยา อภิชโย)  1
167 พระครูปิยสีลาจารย์ (พระอ.ไชยา อภิชโย)  1
168 พระครูปิยสีลาจารย์ (พระอ.ไชยา อภิชโย)  1
169 คุณจินตนา แก้วจรัส-คุณชวิศา และคุณสิตาภา สุขเจริญไกรศรี (พี่ปู) 1
170 คุณแม่รุ่งจิตร์ & สุมาลี (พี่ต๋อย เท็กซัส) 1
171 พระอ.บำเพ็ญ  รตินธโรและคณะศิษย์ 1
172 พระอ.บำเพ็ญ  รตินธโร (พร้อมครอบครัวเรืองธนากร และคุณสิธุชัย พัชรเมธา) 1
173 ครอบครัวเอื้อวัฒนา คำเขียว และสิทธิกล 1
174 แม่ชีจารุวรรณ  จารุจินดา (อู๊ด)และคณะ 1
175 คุณแม่อมร  ธรรมราช และผอ.มะลิวัลย์ ธรรมราช พร้อมลูกหลาน 1
176 คุณศศิธร-ศลิสา หาญพานิช (หลานพี่เร) 1
177 ปราสาทสัจธรรม (คุณพิจารณ์ วิริยะพันธุ์)  1
178 คุณทิพย์อาภรณ์ เศวตรักต จองในนามคุณปินาณี เศวตรักต 1
179 คุณกมลกานต์ ชาญศิลป์ และครอบครัว 1
180 คุณวรรณวิมล  ปัณณะภาค (พี่ตุ้ม สระบุรี) 1
181 แม่ชีโสภิตา  คำหาญ และครอบครัว  1
182 หลวงตาบุญส่ง วิสุทโธ และคณะ 1
183 คุณวุฒิชัย-คุณอรรถวรรณ หงอสุวรรณ  1
184 คณะศรัทธาและญาติโยมวัดป่าโกเธนเบอร์(คุณสมภาร แจ้งมา)  1
185 คุณวิทิต  เอกวานิช ภูเก็ต (คุณนก-คุณสงบ แจ้งมา) 1
186 คุณแม่คำมอญ ศีลอุดมทรัพย์ ขอนแก่น (แม่สมจิตต์) 1
187 คุณแม่อมร  ธรรมราช และผอ.มะลิวัลย์ ธรรมราช พร้อมลูกหลาน 1
188 คุณศศิธร-ศลิสา หาญพานิช (หลานพี่เร) 1
189 ปราสาทสัจธรรม (คุณพิจารณ์ วิริยะพันธุ์)  1
190 คุณทิพย์อาภรณ์ เศวตรักต จองในนามคุณปินาณี เศวตรักต 1
191 คุณกมลกานต์ ชาญศิลป์ และครอบครัว 1
192 คุณวรรณวิมล  ปัณณะภาค (พี่ตุ้ม สระบุรี) 1
193 แม่ชีโสภิตา  คำหาญ และครอบครัว  1
194 หลวงตาบุญส่ง วิสุทโธ และคณะ 1
195 คุณวุฒิชัย-คุณอรรถวรรณ หงอสุวรรณ  1
196 คณะศรัทธาและญาติโยมวัดป่าโกเธนเบอร์(คุณสมภาร แจ้งมา)  1
197 คุณวิทิต  เอกวานิช ภูเก็ต (คุณนก-คุณสงบ แจ้งมา) 1
198 คุณแม่คำมอญ ศีลอุดมทรัพย์ ขอนแก่น (แม่สมจิตต์) 1