"ให้นึกถึงอกเขาอกเรา ก่อนพูดก่อนทำทุกครั้ง"
          
  พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์  
ต้นพระศรีมหาโพธิที่อัญเชิญมาจากศรีลังกาประดิษฐานเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้าและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา อยู่เคียงคู่กับพระมหาธาตุเจดีย์ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
ดอกบัวทองคำยอดพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๓๓ องค์ หล่อ
ขึ้นจากทองเหลืองผสมทองแดงหุ้มด้วยแผ่นทองคำบริสุทธิ น้ำหนัก ๒๓ กิโลกรัม
องค์ระฆังศิลปะลังกา ประดิษฐานพระเจดีย์ทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตลอดทั้ง
ปูชนียวัตถุและเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ บูชาพระบรมธาตุอื่นๆ
ชั้นล่างเป็น วิหารจตุรมุขทรงไทยประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
มีประตูกระจกแกะสลัก ๒๒ ช่อง ผนังโดมมีภาพจิตรกรรม "พระมหาชนก
ในช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๔๐ คณะสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านผือ น้ำโสม นายูง และใกล้เคียง ได้ประชุมพิจารณาเสนอให้พระอาจารย์ทูล  ขิปฺปปญฺโญ ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้อัญเชิญมาจากศรีลงกา โดยจังหวัดอุดรธานี กำหนดให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า"พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินท์" ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวิหารจตุรมุข ๒๔ เมตร สูง ๗๒ เมตร ใช้เวลาก่อสร้าง ๑๕ เดือน งบประมาณ ๗๓ ล้านบาท
ภาพจิตรกรรมพระมหาชนกบนโดมพระเจดีย์ สะท้อนการสร้างเสริมวิริยบารมีของพระโพธิสัตว์
บานประตูกระจกแกะสลัก รวม ๔๔ บาน เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งศึกษา ขยายสติปัญญาแก่พุทธศาสนิกชน
   
แชร์