"ให้นึกถึงอกเขาอกเรา ก่อนทำก่อนพูดทุกครั้งไป"
          
Share
ประวัติ พระครูปิยสีลาจารย์ (ไชยา อภิชโย)
( เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านค้อ )
        

พระอาจารย์ไชยา อภิชโย เกิด ณ ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ขณะอายุได้ ๓๖ ปี หลังจากอุปสมบทท่านได้มาอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ ที่วัดป่าบ้านค้อ ท่านเป็นกำลังสำคัญในการจัดอบรมธรรมทั้งแก่ข้าราชการ หมอ พยาบาล ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจปฏิบัติธรรมทั่วไป จนในปีพ.ศ. ๒๕๓๙ ท่านได้ออกมาเป็นเจ้าอาวาสวัดตาดน้ำพุ  ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ และเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
แสดงธรรมยังสถานที่ต่างในสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 19 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2555
 
แสดงธรรมยังสถานที่ต่างในสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง 4 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2554
 
   
แชร์