พระบรมสารีริกธาตุ
พระบรมสารีริกธาตุนี้  จริงหรือปลอม !?

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ตอบปัญหารายการตามหาแก่นธรรม
๔ มีนาคม ๒๕๔๔

“เรื่องพระบรมสารีริกธาตุธาตุที่ประดิษฐาน ณ เจดีย์วัดป่าบ้านค้อนี้ได้อัญเชิญมาจากศรีลังกา บุคคลที่เก็บรักษาก็เป็นกษัตริย์เก่า เขารักษาพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นอย่างดี เรื่องของจริงหรือปลอม หลายคนก็สงสัยกันอยู่ แต่หลวงพ่อทูลรับประกันได้เลย 100% คือของจริง นี่เป็นเรื่องส่วนบุคคล จะไปให้คนอื่นทั้งหมดเชื่อตามหลวงพ่อนี้ไม่ได้ เพราะหลวงพ่อไม่ได้ดูด้วยตาเนื้อ หลวงพ่อดูด้วยตาใน 
ทีนี้ ถ้าแห่งใดจะมีการสมมติของปลอมว่าเป็นของจริง จะเป็นผลเสียหายต่อพระศาสนาหรือไม่ ก็ตอบว่า ไม่เป็น เพราะคำสมมติให้เกิดขึ้นในสิ่งใดว่าเป็นของพระพุทธเจ้าแล้ว แม้แต่อิฐก้อนหนึ่งก็มีคุณค่า ไม้ท่อนหนึ่งก็มีคุณค่า เอาปูนมาแกะเป็นรูปร่างพระพุทธเจ้าก็มีคุณค่าขึ้นมาให้กราบไหว้ได้ คือเราระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า รูปนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่เราสมมติขึ้นมา เราไม่ได้กราบหินกราบปูน แต่เรากราบรูปสมมติ การสมมติว่าจริงหรือไม่ก็ตาม ไม่สำคัญตรงนั้น  สำคัญที่ศรัทธาความเชื่อถือความเคารพของเราเต็มเปี่ยมหรือไม่ นั่นคือ ต้องกราบด้วยปัญญา  เวลากราบก็ต้องทำในใจ นึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดา ให้ความเคารพนอบน้อมทางกาย วาจา ใจ ให้ลึกซึ้ง เราเป็นพุทธบริษัทต้องทำอย่างนั้น”

 
   
แชร์