พระแกะสลักไม้ตะเคียนทอง
"ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปสังเวชนียสถาน 4 แห่ง คือ ที่ประสูติ, ตรัสรู้, ปฐมเทศนา และปรินิพพาน มีจิตเลื่อมใสศรัทธา ชนเหล่านั้นเมื่อไป จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์"
มหาปรินิพพานสูตร
   

พระพุทธรูปแกะสลักปางประสูติ ปางตรัสรู้ ปางปฐมเทศนา และปางปรินิพพาน ดำริการสร้างโดย หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ในปี พ.ศ.2547 โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หลวงพ่อทูลเป็นผู้ออกแบบ ควบคุมการแกะสลัก และการลงสีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้งานที่ละเอียดประณีต และวิจิตรงดงาม

พระพุทธทั้ง 4 ปาง ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ด้านทิศใต้ของพระมหาธาตุเจดีย์