“ให้รู้จุดเริ่มต้นของตนเอง” (อนุปุพพิกถา)
พระธรรมเทศนา ในวันธรรมสวนะ
โดย พระครูปิยสีลาจารย์ (พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ
6 พฤศจิกายน 2566
วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี