วัดป่าบ้านค้อ

20 ก.พ. 2567

พระมหาหนูแก้ว ปญฺญาธโร

วัดพิมพานุสรณ์ อุดรธานี

เมตตาแสดงธรรมใน งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 27

ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

แบ่งปันหน้านี้…