หลวงพ่อทูล  ขิปปปญฺโญ  ท่านได้เจริญตามรอยแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  ในฐานะพุทธสาวกที่บำเพ็ญกิจส่วนตน  ทรงภูมิธรรมอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งท่านสามารถยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่มวลพุทธศาสนิกชนได้อย่างเหมาะสม  จึงขอรวบรวมผลงานต่างๆ  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ดังต่อไปนี้


1.ผลงานด้านการประพันธ์หนังสือธรรมะ

 

                หลวงพ่อทูล ขิปปปญฺโญ  ท่านได้อุทิศชีวิตทุ่มเทให้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก  ท่านได้เขียนหนังสือธรรมภาคปฏิบัติเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ท่านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่า  เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรและใบประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓


ผลงานหนังสือธรรมของ
พระอาจารย์ทูล  ขิปปปญฺโญ 

๑.  พ.ศ.๒๕๒๕                  แนวทางปฏิบัติภาวนา
๒.  พ.ศ.๒๕๒๗                  ทวนกระแส
๓.  พ.ศ.๒๕๒๘                  ตัดกระแส
๔.  พ.ศ.๒๕๒๙                  ข้ามกระแส
๕.  พ.ศ.๒๕๓๐                  คู่มือชาวพุทธ
๖.  พ.ศ.๒๕๓๑                  พ้นกระแสโลก
๗.  พ.ศ.๒๕๓๒                  พบกระแสธรรม
๘.  พ.ศ.๒๕๓๕                  อัตโนประวัติ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.๒๕๔๗)
๙.  พ.ศ.๒๕๓๗                  สัมมาทิฏฐิ เล่ม ๑
๑๐. พ.ศ.๒๕๓๘                 สัมมาทิฏฐิ เล่ม ๒
๑๑. พ.ศ.๒๕๓๙                 พุทธทำนาย
๑๒. พ.ศ.๒๕๔๐                 สัมมาทิฏฐิ เล่ม ๓
๑๓. พ.ศ.๒๕๔๑                 เหตุให้เกิดทุกข์
๑๔. พ.ศ.๒๕๔๑                 ปัญญาอบรมใจ
๑๕. พ.ศ.๒๕๔๒                 ปัญญา ๓
๑๖. พ.ศ.๒๕๔๔                 พุทโธ
๑๗. พ.ศ.๒๕๔๕                 สัมมาศรัทธา
๑๘. พ.ศ.๒๕๔๗                 กาลามสูตร
๑๙. พ.ศ.๒๕๔๘                 สัปปุริสธรรม
๒๐. พ.ศ.๒๕๕๐                 ภัยธรรมชาติ
๒๑. พ.ศ.๒๕๕๐                 เปลี่ยนความเห็น
๒๒. พ.ศ.๒๕๕๑                 จุดประกายแห่งปัญญา

 

ผลงานหนังสือธรรมะ ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

-Beyond the Stream of the World     แปลจาก พ้นกระแสโลก
-Entering the Stream of Dhamma    แปลจาก พบกระแสธรรม
-Cutting off the Stream      แปลจาก ตัดกระแส
-Buddho    แปลจาก พุทโธ
-Going Against the Stream   แปลจาก ทวนกระแส
– Paradigm Shift      แปลจาก เปลี่ยนความเห็น
– Natural Disaster     แปลจาก ภัยธรรมชาติ
– Spark : Igniting the flame of wisdom        แปลจาก  จุดประกายแห่งปัญญา

 

สำหรับหนังสือเล่มที่ท่านได้เขียนขึ้นในช่วงแรกๆ นั้น  ได้มีคณะศิษยานุศิษย์ขออนุญาตพิมพ์รวมเล่ม คือ หนังสือคู่มือชาวพุทธ แนวทางปฏิบัติภาวนา ทวนกระแส ตัดกระแส ข้ามกระแส พ้นกระแสโลก พบกระแสธรรม  รวมไว้ในเล่มเดียวกันตั้งชื่อว่า รวมกระแส

 

นอกเหนือจากหนังสือธรรมะแล้ว  ท่านยังได้ประพันธ์ คำกลอนสอนธรรมมรดกอีสาน อีกจำนวนกว่า ๑๐๐ กลอน แบ่งออกเป็น ๓ ชุด คือ กลอนชุดปู่สอนหลาน กลอนชุดทศชาติชาดก และ กลอนชุดพุทธประวัติ  รวมทั้งผลิตสื่ออื่น เช่น เทปเสียง   ละครประกอบกลอน ซึ่งท่านเป็นผู้เขียนกลอนเอง เขียนบทละครเอง กำกับการแสดงเอง โดยคัดเลือกนักแสดงจาก แม่ครัววัดป่าบ้านค้อ  ผลิตมีผลงานออกมา ดังนี้
      ๑. VCD   ละครประกอบกลอน เรื่องพระเวสสันดรชาดก             ดู Video เรื่องนี้
      ๒. VCD  กลอนปู่สอนหลาน                                                  ดู Video เรื่งอนี้
       ๓. VCD  กลอนคติเตือนใจ                                                    ดู Video เรื่องนี้
       ๔. VCD  ละครประกอบกลอน เรื่อง ประวัติหลวงพ่อทูล             ดู Video เรื่องนี้ 
        ๕. VCD   ละครประกอบกลอน เรื่อง พระเรวตะ ลีลาวดี             ดู Video เรื่องนี้
นับเป็นวิธีการเผยแผ่ธรรมะที่เข้าถึงคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างมาก         2.ผลงานด้านการก่อสร้าง

           หลวงพ่อทูล  ท่านเป็นผู้มีความชำนาญในการก่อสร้าง ท่านเป็นผู้ออกแบบพระเจดีย์ด้วยองค์เอง และควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด  งานก่อสร้างต่างๆ ในวัด ท่านก็จะเป็นหัวหน้าพาพระเณรและฆราวาสทำด้วยตนเอง  โดยใช้การทำงานเป็นการฝึกสติปัญญา หาอุบายธรรมสอนใจ

 

3.ผลงานด้านภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
หลวงพ่อทูล  ท่านเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยเป็นอย่างมาก  ท่านได้พัฒนาป่าเสื่อมโทรมกว่า ๒๐๐ ไร่ กลายเป็นสวนสมุนไพรอันทรงคุณค่า  มีการปลูกสมุนไพรหลากหลายชนิด นำมาแปรรูปกลายเป็นยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จำหน่ายแจกจ่ายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมและผู้สนใจทั่วไป
ในปี ๒๕๔๙ วัดป่าบ้านค้อเข้าร่วมโครงการสวนสมุนไพรในวัด กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับรางวัลมีผลงานดีเด่นด้านสมุนไพร

 4. ด้านการอบรมธรรมะปฏิบัติ

 

            ท่านได้จัดให้มีกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะอีกหลายรูปแบบและในทุกรอบปี มีการจัดบรรพชาอุปสมบทและอบรมธรรมปฏิบัติแก่ นักเรียนนักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป อยู่เสมอ
ปี ๒๕๓๐        เริ่มมีการจัดการอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านค้อ
ปี ๒๕๔๑        เริ่มจัดงานปฏิบัติธรรม  สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี
ปี ๒๕๔๒        พระสงฆ์ แม่ชี วิทยากร ออกอบรมธรรมปฏิบัติตามแนวทางการสอนของหลวงพ่อทูล  ขิปปปญฺโญ  ในโครงการปฏิบัติธรรม ขิปปัญญานุสรณ์ในเขตภาคเหนือตอนบน
ปี ๒๕๔๕        จัดอบรมธรรมแก่เยาวชนในโรงเรียนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหลายจังหวัด วัดป่าบ้านค้อ และวัดตาดน้ำพุ ซึ่งเป็นวัดสาขา ทำการอบรมธรรมะแก่เยาวชน มาโดยตลอด โดยเน้นให้เยาวชนรู้จักคุณค่าของตนเอง สามารถแก้ปัญหาด้วยปัญญาของตนได้

การใช้สื่อทางกาย  วาจา  ให้มีลีลาในการแสดงหาอุบายในการเปรียบเทียบให้เขาให้ภาพในทางที่ดี  และไม่ดี  ต้องทำให้เขาเกิดความรู้สึกคล้อยตามและฝังใจให้ได้  การพูดคุยของเราจึงจะได้ผล

สำหรับการอบรมเด็กและเยาวชนนั้นได้แบ่งออกเป็น 3 ค่ายด้วยกัน

ค่ายที่  1  คือค่ายพุทธธรรม  หลักสูตรปัญญาอบรมใจ  โดยปูพื้นฐานด้านศีลธรรม  จริยธรรม  โดยมุ่งเน้นเรื่องความกตัญญูต่อ  พ่อ  แม่  ครูอาจารย์  ฝึกมารยาทความอ่อนน้อมถ่อมตน  ฝึกการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆ  (หาอุบายธรรม)  และชี้ให้เห็นถึงทุกข์  โทษ ภัย ของสิ่งเสพติด

การสอนเด็กผู้ชาย ให้เน้นเรื่อง     มีน้ำใจต่อเพื่อนฝูง  รักษาชื่อเสียงวงษ์ตระกูล  เป็นที่เชิดหน้าชูตาของพ่อแม่ อย่าทำให้พ่อ แม่ ผิดหวังช้ำใจเพราะเรา ให้ห่างไกลยาเสพติด

การสอนเด็กผู้ห­ญิง ให้เน้นเรื่อง  ความยากลำบากของพ่อ แม่ ในการเลี้ยงดูลูก  ตั้งแต่อุ้มท้อง คลอดออกมาเป็นทารก เลี้ยงดูจนเติบโต  การคบเพื่อนชาย  ฝึกสติปั­­า  ให้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้ชายทุกรูปแบบ   ให้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นอโคจร  สถานเริงรมย์  วงการพนัน

ค่าย  2  ค่ายฝึกผู้นำด้วยธรรมะ  โดยได้คัดเลือกผู้นำแต่ละโรงเรียนที่เคยผ่านค่าย  1  มาฝึกเป็นผู้นำ  ภายใต้สโลแกน  เสริมสร้างเยาวชน  ฝึกฝนผู้นำ  เลิศล้ำปัญญา  โดยมุ่งเน้นเรื่อง  การทำงานเป็นกลุ่ม  ฝึกคิดอุบายธรรมมาสอนใจ  เพื่อแก้ปัญหาของตนเอง ฝึกความกล้าแสดงออก   ฝึกการอธิบายขยายความธรรมะและนำเสนอต่อที่ประชุม  การโต้วาทีธรรมะ  แสดงละครคติธรรมที่สร้างสรรค์  และการประชุมเพื่อจัดทำโครงการขยายผลต่อเนื่องที่โรงเรียน  เป็นการให้โอกาสเยาวชนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง
หลวงพ่อมีแนวคิดว่า เยาวชนที่ผ่านการอบรมไปแล้วว่า มีทั้งความดีและความสามารถ  น่าจะฝึกใช้เป็นวิทยากรบรรยายธรรมะได้ เพื่อจะได้ช่วยงานพระพุทธศาสนาและเป็นการเผยแผ่ธรรมะสู่เยาวชนโดยเยาวชนเอง  จึงเกิดโครงการค่าย  3 ขึ้น


ค่าย 3 ค่ายสร้างวิทยากร (พี่ช่วยน้อง)  โดยนำเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถมาฝึกเป็นวิทยากรบรรยายธรรมให้กับเพื่อนๆ และรุ่นน้องของตนเองได้  เพื่อให้เกิดตัวอย่างเยาวชนที่ดี  ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม  เริ่มตั้งแต่การวางแผนงาน  ฝึกการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ  ฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  เป็นการเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวม

หลวงพ่อเคยบอกพระว่า หัดไปฟังธรรมจากฆราวาสบ้าง  จะได้เป็นการลดทิฎฐิ มานะของตัวเอง  และหลวงพ่อก็ทำเป็นตัวอย่างด้วย คือ  เมื่อมีเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายที่วัด  ตอนเช้าของวันที่สอง  หลังจากใส่บาตรแล้วก็เข้าไปรับพรที่ศาลา  หลวงพ่อบอกว่าให้หาตัวแทนเด็กไปพูดธรรมะที่ได้รับจากการเข้าค่ายให้หลวงพ่อฟังหน่อย  เมื่อเด็กนักเรียนที่เข้าค่ายมาถึงศาลากราบพระเรียบร้อย  ก็จะเห็นหลวงพ่อนั่งเคี้ยวหมากรออยู่ในศาลาแล้วและในศาลาตอนนี้ก็จะมีทั้งพระ และแม่ชี แม่พราหมณ์  ที่มาปฏิบัติธรรมต้องมาตักอาหารที่ศาลาพร้อมกัน  แล้วก็ให้เด็กนักเรียนที่มาเข้าค่ายพูดธรรมะว่าได้อะไรจากการมาเข้าค่ายในครั้งนี้  ผมคิดว่านี้เป็นกุศโลบายเพื่อให้พระเณร แม่ชี แม่พราหมณ์ ได้ฟังธรรมจากเด็กที่มาเข้าค่าย เป็นการให้ธรรมซึมเข้าในใจโดยไม่รู้ตัวเลย

 5. เผยแผ่ศาสนธรรมในต่างแดน

 

ปี พ.ศ.๒๕๓๐ หลวงพ่อทูลท่านได้เริ่มเผยแผ่ธรรมะในต่างแดนโดยท่านเมตตาเดินทางไปโปรดคณะศิษย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อให้เกิดการตื่นตัวในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก มีการรวมกลุ่มปฏิบัติธรรม โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า  “K.P.Y.” ย่อมาจาก KhippaPanYo (ขิปปปัญโญ-ปัญญาไว)

 

ปี พ.ศ.๒๕๔๓ คณะศิษย์ในซานฟรานซิสโก ร่วมกันถวายศูนย์ปฏิบัติธรรม K.P.Y (KPY Buddhist Monastery,Sanfrancisco USA.)

 

ปี พ.ศ.๒๕๔๕ คณะศิษย์ในสหรัฐอเมริกาได้ถวายวัดแก่หลวงพ่อ คือ วัดนิวยอร์คธัมมาราม (New York Dhammaram Temple,  33-37  97th Street,Corona, NY.11368) ที่นครนิวยอร์ค

 

ปี พ.ศ.๒๕๔๖ คณะศิษย์ในสหรัฐอเมริกาได้ถวายวัดแก่หลวงพ่อ ที่นครซานฟรานซิสโกคือวัดซานฟรานธัมมาราม (San Fran Dhammaram Temple, 473 11th Ave., S.F., CA. 94118)

 

ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เริ่มก่อตั้งวัดฮ่องกงธัมมาราม ที่ฮ่องกง

 

ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ตั้งวัดฮ่องกงธัมมาราม (Hong Kong Dhammaram Temple, 118 Tai Tong Street, Yuen Long Town, New Territories, Hong Kong)