วัดป่าบ้านค้อ

พระครูปิยสีลาจารย์(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย) 

วัดป่าบ้านค้อ อุดรธานี

เมตตาแสดงธรรมในงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 23/2562

แบ่งปันหน้านี้…